Raio X – RX – Laringe ou hipofaringe ou pescoço (partes moles)